Google Analytics Spam - Semalt hünärmeni nädip blokirlemelidigini bilýär

Google Analytics spamyň dürli görnüşlerine täsir edýär. Google Analytics-e täsir edýän iň köp ýaýran spam, ugrukdyryjy spam. Spam dürli Google hasaplaryny tötänleýin nyşana alýar, ýöne belli hasaplara hem gönükdirilip bilner.

Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Frank Abagnale “Google Analytics” spamyny ýok etmegiň usullaryna göz aýlaýar .

Spamlar birnäçe sebäplere görä döredilýär:

a) Komissiýany edinmek

Spam döredijiler köplenç spamlardan emele gelýän traffigiň statistikasynyň köpelmegi netijesinde komissiýa alýarlar.

b) mahabat

Käbir spam döredijiler bu ideýalary öz ideologiýalaryny ýaýratmak we köp tomaşaçylara ýeter ýaly köpçülige ýetirmek üçin ulanýarlar.

ç) E-poçta hakerleri

Bu spamlar, soň beýleki ulanyjylara satylýan e-poçta hasaplaryny döwmek üçin ulanylýar.

d) zyýanly programma üpjünçiliginiň ýaýramagy

Zyýanly programma üpjünçiligi, elektron maglumatlara birugsat girmek üçin ulanylýan zyýanly programmalary aňladýar. Spamlar wirus ýa-da Troýan görnüşinde bolup biljek şeýle programmalary ýaýratmak üçin ulanylýar.

e) Satuwy artdyrmak üçin baş direktorlar tarapyndan galp maglumatlary ýaýratmak

CEOolbaşçylaryň, müşderileriň web sahypalarynda şeýle maglumatlary ýerleşdirip, üstünlik gazanýandyklary barada ýalňyş pikir döretmek üçin spam ulanýan ýagdaýlary boldy.

Salgy spamlaryny blokirlemegiň dürli ýollary bar:

1) .htacess faýllaryny ulanmak

Bu usul belli bir faýllary maksatly kompýutere göçürmegi öz içine alýar we bu faýllarda serweriň işleýşini kesgitleýän buýruklar bar. Spamlary blokirlemegiň bu usulynyň çäklendirmeleri bar:

  • Botlar saýlanýar we bu .htacess faýllary tarapyndan petiklenen saýtlardan gaça durýar.
  • Webshli web sahypalaryny (URL-leri) petiklemek ýadaw, sebäbi köp wagt sarp edýär.
  • Spamlar hem her gün döredilýär, şonuň üçin olar bilen habarlaşmak kyn bolýar.

2) customörite süzgüçleri ulanmak

Bu prosesi aşakdaky ýönekeý ädimlerde jemläp bolar:

1-nji ädim

Kompýuteriňizdäki “Google Analytics” -e basyň we “Referrals” opsiýasyndan soň “Traffhli traffik” nyşanyny saýlaň.

2-nji ädim

Indiki ädim, ugrukdyryş trafigini laýyk dykyzlyk derejesi bilen tertipländigiňize göz ýetirmekdir. Maslahat berilýän duralga birnäçe aý. Ultimate salgylanma sanawy, bir domeniň spamlara täsir edýän derejesini kesgitlemek üçin ulanylyp bilner.

3-nji ädim

Ultimate ugrukdyryş sanawyna girmekde kynçylyk ýüze çykan halatynda salgylanma sanawlaryna girmek üçin ulanyp boljak baglanyşyklar bar. Bu baglanyşyklar aşakdakylary öz içine alýar:

I. https://github.com/piwik/referrer-spam-blacklist

II. https://perishablepress.com/4g-ultimate-referrer-blacklist/

III. https://referrerspamblocker.com/blacklist

4-nji ädim

Indiki ädim Admin nyşanyna basmak we süzgüç opsiýasyny saýlamakdyr. Ondan soň Filtr goşmak opsiýasyny saýlaň. Bu amal, süzgüç üçin at saýlamak we soňra süzgüç görnüşi hökmünde ýörite opsiýany saýlamak bilen dowam etdirilýär. Ondan soň aýyrmak düwmesini saýlamak we süzgüç meýdançasyndaky 'kampaniýa çeşmesini' saýlamak. Iň soňky ädim süzgüç nagşyny saýlamakdyr.

Spam enjamlaryny blokirlemegiň bu serişdesini ulanmagyň çäklendirilmegi, meýilleşdirilmedik maglumatlary blokirlemegiň mümkindigi we belli bir wagtda diňe on sany domeniň goşulmagy mümkindir.

3) ugrukdyrma sanawyndan peýdalanmak

Spamlary blokirlemegiň beýleki serişdeleri ugrukdyryjy sanawlary ulanmakdyr. Üçünji tarapda we öz-özüne ýüzlenmelerde ulanylýar. Aýyrmak salgylanma sanawlaryny işjeňleşdirmek üç ädimde amala aşyrylyp bilner.

1-nji ädim

Google Analytics hasabyndaky Admin opsiýasyny saýlaň we emläk sütünini saýlaň. Ondan soň yzarlamak maglumat opsiýasyny saýlamak bolýar.

2-nji ädim

Ferollama çykaryş sanawyny saýlaň we ADD ugrukdyrma çykarmak düwmesine basyň.

3-nji ädim

Ralollama traffiginden aýyrmak isleýän domenleriňizi saýlaň.

Bu usulyň çäklendirilmegi, domenleriň köpüsine goşulmagy ulgam tarapyndan goldanylmaýar.